Informacja dotycząca budowy ulicy Górnej w Gołdapi

Powiat Gołdapski do końca października 2013 r. realizuje projekt polegający na budowie ulicy Górnej. W związku z zainteresowaniem mieszkańców Powiatu pragniemy Państwa poinformować o stanie prac.

W tym tygodniu dokonano przeglądu zaawansowania robót budowlanych na ulicy Górnej. W komisji udział wzięli przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi, generalnego Wykonawcy i Kierownik budowy.

Komisja stwierdziła, że położona nawierzchnia została wykonana zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonane badanie masy bitumicznej potwierdza odpowiedni skład warstwy i zawartość asfaltu. Dodatkowo, przed odbiorem robót Zarząd Dróg Powiatowych dokona odwiertów a pobrane próbki posłużą do zbadania grubości poszczególnych warstw bitumicznych, ich zagęszczenia i jakości połączeń międzywarstwowych.

Stwierdzona przy przeglądzie niejednorodność powierzchniowa nawierzchni zostanie  w najbliższym czasie poprawiona.

Masa asfaltowa położona na ul. Górnej jest plastyczna, co w naszych warunkach klimatycznych jest zaletą. Nie powinna pękać w warunkach zimowych i dlatego jest zalecana w rejonach Polski północno-wschodniej, gdzie temperatury zimą mogą spadać poniżej – 28oC.

Biorąc pod uwagę fakt, że budowa ulicy nie została jeszcze zakończon,a nie można ocenić wykonania i efektu wizualno-estetycznego. Nie ma jeszcze oznakowania pionowego i poziomego, barierek i oświetlenia. Trwają prace wykończeniowe (obróbki) studni i wpustów ulicznych. Na dzień odbioru efekt realizowanych prac będzie zgodny z założeniami projektu.

Wykonawca udziela 5-cio letniej gwarancji, co pozwoli dochodzić wszelkich napraw a nawet wymiany całej warstwy ścieralnej w tym czasie – jeżeli ulegnie zniszczeniu na skutek warunków atmosferycznych lub zwykłego użytkowania. W związku z powyższym nie ma ryzyka, że Powiat będzie ponosił dodatkowe nakłady finansowe.

Partnerzy
userad60

userad60

userad60

userad61

userad61

userad62
userad77
userad78